Home / مقالات / مطالعات فرهنگی (page 50)

مطالعات فرهنگی

هر بار یکی از شرکت‌های بزرگ را تحریم کنیم

یک نمونه دیگر، شورای روابط خارجی است که هم پپسی و هم کوکا، نمایندگان شرکتی آن هستند. بسیاری از گزارش‌هایی که این شورا انتشار می‌دهد، در ...

Read More »

فراماسونری چگونه و از چه زمانی وارد ایران شد

تشکیلات ماسونی فراملیتی است و هرجاکه قدرت و ثروت انباشته شود، در آنجا متمرکزشده و نفوذ می‌کنند. یک زمانی هست که در انگلستان امپراطوری ...

Read More »

جنگ نرم در نبرد آخرالزمان

فیلم "فصل جادوگری" با نمای یک کتاب قدیمی شروع می شود که بعدا متوجه می شویم کتابی منسوب به حضرت سلیمان و برای مقابله با جادوگران و باطل کردن ...

Read More »

آیا این مرد را که در پس پردۀ حوادثِ بسیاری است، می‌شناسید؟

او به هر جا که قدم گذارد، آتش جنگ‌های داخلی و تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی و کشتارهای وحشتناک و ویرانی و نابودی برافروخته می‌شود. همۀ این ...

Read More »

این اسلام افراطی نیست که موجب نگرانی امریکا می‌شود، بلکه استقلال ملت‌هاست

در این تحلیل کوتاه نوام چامسکی به بررسی اوضاع و احوال منطقه پرداخته و مدعی است که نگرانی امریکا به هیچ وجه با اسلام افراطی ارتباطی ندارد و ...

Read More »