Home / ۱۳۹۰ / مهر

Monthly Archives: مهر ۱۳۹۰

معجزه ربنای تو

معجزۀ رَبَّنای تو آقا اجازه! من بنویسم برای تو داراییام تویی، دل و جانم فدای تو میخوانمت به حُرمت آوای قُدسیاتجان میدهد به ما نفس آشنای تو ...

Read More »

غزل ظهور

غزل ظهوراز نو، تمام پنجرهها را مرور کن برگرد و از مسیر نگاهم عبور کنبر استوای اطلس چشمت گذار نیستاین توبهتوی قطب دلم را مرور کن روزی در این ...

Read More »

سرانجام روشن

سرانجام روشنای ابتدای درک زمین نام روشنتما را گره بزن به سرانجام روشنتما را که جام جام سرودیم گریه راتا بشنویم یک نفس از جام روشنتاز روشنای ...

Read More »

ارض موعود! پروژۀ سرّی صهیونیسم و مرزهای اسرائیل بزرگ

مرزهایی که برای ارض موعود در تورات مشخّص گردیده است و اینکه این مرزها کدام سرزمین‌ها و کشور‌های عصر حاضر را در بر می‌گیرد، بسیار قابل ...

Read More »