Home / ۱۳۹۳ / مهر

Monthly Archives: مهر ۱۳۹۳

وای به صفات رذیله اگر گل کند و وای به کینه توزی‌ها اگر تحریک شود

درخت رذالت را بکنیم و به جای آن درخت فضیلت غرس کنیم و کار کنیم و میوه دار کنیم و از میوۀ آن هم خود استفاده کنیم و هم دیگران استفاده کنند....

Read More »