Home / ۱۳۹۴ / مرداد

Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۴

شئون انسان کامل

هریک از موجودات حسب ظرفیت وجودی و مشیت و اراده خداوندی مظهر صفتی از اوصاف و حامل خصلتی از مجموعه خصایل هستند. چنان که هریک از آنها و از جمله ...

Read More »